KVKK ve Gizlilik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni

İşbu gizlilik politikası ve aydınlatma metninin amacı Demonte Karavan San ve Tic A.Ş.’nin hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğini sizlere detaylı bir şekilde aktarabilmektir.

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK ”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel verileriniz, TRT tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan  :           Demonte Karavan San ve Tic A.Ş.

İnternet Adresleri         :           www.demontekaravan.com

Telefon Numaraları      :           0212 912 55 90

E-posta Adresi  :           [email protected]

Adres   :           Ziya Gökalp, Abdullah Paşa Cd. NO:41, 34306 Başakşehir/İstanbul

İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi Ve İşlemenin Hukuki Sebebi

İşlenen Kişisel Veri

·       Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad)

·       İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon Numarası, Adres)

·       Müşteri İşlem Bilgisi (Müşterinin talep ve şikayetleri, siparişleri)

Kişisel Veri İşleme Amacı

·       İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin ilgililere ulaştırılması

·       Üyeliğin oluşturulması ve şirketimizin sağlamış olduğu hizmetlerin ilgili kişilere kullandırılması

·       Şirketin kurumsal iş süreçlerinin yürütülmesi

·       İlgili kişilerin talep ve şikayetlerine dönüş yapılması

·       Ticari faaliyetlerin ilgililere duyurulması, haberdar edilmesi

·       ……..

Hukuki Sebebi

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

·       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması (Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki yükümlülükler vb.)

·       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

·       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

·       Pazarlama-reklam ve ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi için açık rızanın varlığı

·       Bizlerle görüşlerini paylaşan izleyici/dinleyicilere hediye gönderimi için açık rızanın varlığı (İlgili kişilerin bu amaçlarla verilerini bizimle paylaşması halinde açık rızalarının var olduğu kabul edilir.)

·       ………….

Toplanma Yöntemi

·       İnternet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle; ilgili kişinin şahsi başvurusu, kargo-posta kanalıyla otomatik olmayan yollarla; elektronik posta, sosyal medya ile kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.

·       …………..

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, ticari faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetimi, iş stratejilerimizin belirlenmesi, denetim süreçlerimizin yürütülmesi, süreç kalitesinin artırılmasına ilişkin öneri ve tedbirlerin alınması ),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, ( Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan yurt içi veya yurt dışı tedarikçilere, iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi), aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir alınmakta olup, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlenmektedir.

Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır .

 

 

Açık Rıza veya Onay Metni

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve kanuni ilkelere uygun şekilde, veri sorumlusu Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. ile bu şirketin ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, yasal nedenlerle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklarım hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ BİLGİLENDİRME

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, kısa mesaj hizmeti, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta, akıllı ses kaydedici sistemler, gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türdeki elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar istedikleri zaman, hiçbir sebep belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi için iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Tacir veya esnaf sıfatını haiz alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmaksızın kendilerine ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamda ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

6563 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca fiziksel ve online olarak vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında www.demontekaravan.com  websitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, kampanyalar, promosyonlar, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyurulardan haberdar etmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi istediğiniz zaman, hiçbir sebep göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim yoluyla gönderildi ise ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ RIZA BEYANI

İşbu beyanı onaylayarak, 6563 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. ’dan tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında www.demontekaravan.com web Sitesi’ne sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks v.b.) tarafıma her türlü bilgilendirme, promosyonlar, kampanyalar, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Demonte Karavan San ve Tic A.Ş.’a yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak [email protected]’dan temin edeceğimi,

Tarafımca verilmiş işbu açık rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Demonte Karavan San ve Tic A.Ş.’ya ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. ÇEREZ POLİTİKASI

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. Şirketi (“Şirket”) tarafından sağlanan hizmetlerden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirilebilmesi için çerez ve benzeri diğer bazı teknolojileri, ürünleri (hepsi birlikte “Çerez/Çerezler” olarak anılacaktır) kullanılmaktadır.

Bu metinde, Şirket web sitelerini ziyaret etmeniz halinde kullanılacak Çerez’lere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 1. Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilmektedir. Çerezler hem zamandan tasarruf edebilmek hem de sizlere daha iyi bir internet deneyimi sunmak mahiyeti ile kullanılır. Çerezler ziyaretçilerimize ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermemektedir. Çerezler internet ortamındaki ziyaretlerinize ilişkin bilgileri içermekte olup, bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda depolanmış dosyalara ait herhangi bir bilgiyi toplamamaktadır.

 1. Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

2.1. Kullanım süreleri bakımından çerezler

Geçici Çerezler: Oturum Çerezleri ziyaretçilerin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra sona eren geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formlarını doldurabilmeniz bu çerezler sayesinde mümkün olmaktadır. 

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla ziyaretçilerin cihazlarında depolanarak belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdürür.  Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır. Çerez Benzeri Teknolojiler de bu kapsama girmektedir.

2.2. Kaynağı bakımından çerezler

Birinci taraf çerezleri: Doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından ziyaretçilerin cihazlarına yerleştirilir. Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz internet sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.

Üçüncü taraf çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullanılan diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler tarafından, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere bizim adımıza çerezler tanımlanır.

 

 

 

2.3. Kullanım amaçlarına göre çerezler

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemize göz atmanız, internet sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz ve kimliğinizi tanımlamaz. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama buna örnek verilebilir. Bu çerezlerin devre dışı bırakılması hizmet ve özelliklerin tamamının veya bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için internet sitemizde geçmişte yaptığınız seçimlerin (kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasına olanak tanır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız gibi kimliğinizi tanımlayabilecek verileri içerebilir. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Performans çerezleri: Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınız, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz ve hangi bağlantıları tıkladığınız gibi bilgileri toplayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir. Bu çerezleri kabul ederek internet sitemizi iyileştirmemize yardımcı olur, internet sitemizin çalışma şeklini geliştirmemize de katkıda bulunursunuz.

Pazarlama çerezleri: Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri ve kampanyaları sunmak amacıyla kullanılır. Ayrıca hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla da kullanılabilir. Bu çerezler tarafınıza özel ürün tanıtımı yapmak, kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılabilir.

İşlevsellik, Performans ve Pazarlama Çerezlerinin kullanımını tarayıcınızdan her zaman engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Site kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlerin devre dışı bırakılması genellikle web sitesini kullanmaya engel teşkil etmez; fakat web sitesinin bazı özelliklerine erişimin kısıtlanmasına veya bu özelliklerin kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri yönetmenize izin verip vermediğini öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza da bakmanızı tavsiye ederiz.

 1. Çerezler Vasıtasıyla İşlenen ve Aktarılan Verileriniz

Çerezler vasıtasıyla işlenen pazarlama bilgilerinizi (çerez kayıtları, kullanım bilgileri) işlemekte ve yurt içinde ve/veya yurt dışında çalıştığımız 3. Kişilere aktarmaktayız.

 1. Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan ve/veya alan adı altında sunulan Sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

 

 1. Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde

Çerezler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır. Bu nedenle toplanan bilgilere cihazlara özeldir. Internet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitede kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir.

Çerezleri kontrol edebilir, silebilir, kaydedilmesi ve yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.
Internet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Sitemize erişim sağlamanızı ya da Sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

            6.     Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcı ayarlarınzı değiştirirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. En çok kullanılan tarayıcıların çerez ayarlarının düzenlendiği linkler aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adobe Analytics : http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Analytics : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google  Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer :https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternetexplorerdelete-manage-cookies

Mozilla Firefox : http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari : https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

7.Çerezler Hakkında Daha Fazla Bilgi

Şirket, işbu çerez politikasında gerekli yasal düzenlemeler ve Şirket politikası kapsamında değişiklik ve güncelleme yapma yetkisine haizdir. Tüm bu değişiklik ve güncellemelerin yer aldığı bilgilendirme metni web sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulamada yayınlanarak ve/veya tarafınıza ait elektronik posta adresine gönderilerek bilgilendirme yapılır.

Çerezler işbu Çerez Politikasında belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVKK ve GDPR mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK ve GDPR mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Sitemiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen www.demontekaravan.com İnternet Sitesi KVKK Aydınlatma Metnini okuyunuz.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş.  ŞİRKETİ kullanıcı bilgilerine ilişkin gizlilik ve güvenliği ön planda tutarak kullanıcılarına elektronik ortamda çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Bu elektronik ortamlar, www.demontekaravan.com adresli web sitesi ve mobil uygulama vasıtasıyla yapılan her türlü hizmete uzaktan erişimi kapsar. 

Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. (Şirket)  kullanıcılara dair edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı bir şekilde bu “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” çerçevesinde korumayı taahhüt eder.

 

Şirket;

 1. Şirket bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır.
 2. Şirket çalışanları, bu bilgilere sadece “bilmesi gerekenler” prensibi çerçevesinde; “sınırlı ve gerektiği kadar” erişebilmektedir.
 3. Şirket, kullanıcı bilgilerinin edinimi, kullanılması, saklanması ve diğer taraflarla paylaşılmasına dair her türlü eylemini kişisel verilerin korunmasına ve diğer mevzuat hükümleri ile şirket içi düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmektedir.
 4. Şirket tarafından; bu kapsamda, kullanıcılara ilişkin her türlü bilgi, kullanıcılara daha iyi bir hizmet deneyimi sunabilmek ve yasalarda açıkça tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla edinilmekte, kullanılmakta, saklanmakta ve hizmeti yerine getirmek için üçüncü bir taraftan destek hizmeti alınması durumunda bu üçüncü tarafla paylaşılmaktadır.
 5. İlgili yasal mevzuat kapsamında yapılan paylaşımlar ile kullanıcıların hizmetlerin sunulması kapsamında verecekleri rızalar haricinde paylaşılmamaktadır.
 6. Şirket kullanıcıların hizmetlere erişmesi ve bu hizmetleri kullanması aracılığıyla telefon numarası, erişim tarihi ve saati, cihaz türü ve cihaz kimliği, işletim sistemi ve donanım ayarı, tarayıcı türü, bilgi ve sürüm, IP adresi ve WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı) ‘dan alınan bazı bilgiler, dil konumu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıma ilişkin izleme bilgilerini izleyebilir ve toplayabilir; bazı bilgileri (kamera, fotoğraf galerisi, telefon numarası, erişim tarihi ve saati, cihaz türü ve cihaz kimliği, işletim sistemi ve donanım ayarı, GPS, cihaz MAC adresi, kurulum listesi, cihaz kimliği, UUID, IMEI gibi bilgileri) doğrudan Şirket veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilebilir. Bu verilerin Şirket tarafından nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntılı aydınlatma metnimize “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” başlığı altından ulaşabilirsiniz.
 7. Şirket, Kullanım Koşullarında veya Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde aksi belirtilmedikçe kullanıcı bilgileri, yalnızca kullanıcının talep ettiği hizmetin yerine getirilmesi ve Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması amaçlarına uygun olarak işlenmekte, kullanıcının açık rızası yoksa hizmet talebini aşan pazarlama ve/veya ürün sunma gibi çalışmalara konu edilmemektedir. Bu tarz iletiler, sadece ticari ileti izni vermiş kullanıcılara gönderilmektedir.
 8. Şirket, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları bu konuda bilgilendirecektir.
 9. Kullanıcı bilgilerinin Şirket tarafından nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntılı aydınlatma metnimize “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” başlığı altından ulaşabilirsiniz.
 10. Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu Gizlilik Politikası içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece Şirket’e ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, Şirket’ın sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir.
 11. Buna bağlı olarak, elektronik hizmet kanallarımızda reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket Demonte Karavan San ve Tic A.Ş. www.demontekaravan.com internet sitesini ve diğer elektronik hizmet kanallarını kullanan her kullanıcımız, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.